آزمون آیین نامه

پس از قبولی آزمون آیین نامه مقدماتی و تایید ار طرف مربی به همراه کلیه مدارک و فیش های بانکی پرداخت شده که روی پوشه قید شده به آموزشگاه مراجعه میکنید و پوشه را جهت صدور فرم آزمون (کاردکس) تحویل دهید.

حتما بخوانید  الگوریتم RankBrain گوگل چیست