آزمون شهر

پس از قبولی در آزمون آیین نامه اصلی در آزمون شهر شرکت میکنید.

پس از آزمون به آموزشگاه مراجعه میکنید.

در صورت قبولی گواهینامه به وسیله پست پس از حد اکثر یک ماه به آدرس داده شده فرستاده میشود.

حتما بخوانید  عوامل موثر بر کاهش نرخ پرش وب سایت