آموزش عملی شهر


آموزش عملی شهر شامل 12 جلسه 2 ساعته میباشد

پس از تمام شدن کلاس های آیین نامه و فنی جهت تعیین کلاس های شهر به آموزشگاه مراجعه میکنید.

هنرجویان  خانم در صورت انتخاب مربی آقا باید همراه محرم بالای 15 سال داشته باشند.

در صورت تغییر برنامه و یا لغو کلاس خود 48 ساعت قبل به آموزشگاه اطلاع دهید.

در صورت نارضایتی ازمربی خود حتما به آموزشگاه اطلاع دهید.

حتما بخوانید  طراحی سایت به سبک Hero Header