افزونه های وردپرس

افزونه Easy Watermark
افزونه Easy Watermark واترمارک تصاویر وردپرس
افزونه Disable Comments
افزونه Disable Comments دیدگاه های وردپرس
افزونه Black Studio TinyMCE Widget
افزونه Black Studio TinyMCE Widget وردپرس
افزونه WP Mail SMTP by WPForms
افزونه WP Mail SMTP by WPForms وردپرس
افزونه InstaLink
افزونه InstaLink نمایش مطالب اینستاگرام در وردپرس
افزونه NextGEN Gallery Plugin
افزونه NextGEN Gallery Plugin گالری ساز وردپرس
افزونه All-in-One WP Migration
افزونه All-in-One WP Migration وردپرس
افزونه WP-Parsi Iran weather
افزونه WP-Parsi Iran weather نمایش آب و هوا وردپرس
افزونه Better Font Awesome
افزونه Better Font Awesome وردپرس
افزونه WP Clone by WP Academy
افزونه WP Clone by WP Academy انتقال وردپرس
افزونه WP User Frontend-Membership
افزونه WP User Frontend-Membership وردپرس
افزونه HREFLANG Tags Lite
افزونه HREFLANG Tags Lite وردپرس