معاینه چشم پزشکی

پس از ثبت نام اولیه و تهیه فرم مراجعه به پزشک جهت معاینه چشم پزشکی از آموزشگاه به یکی از پزشکان معاین طرف قرداد با راهور جهت معاینه چشم پزشکی مراجعه کرده و پس از اخذ تاییدیه پزشک و ارائه آن به آموزشگاه هنرجو می تواند در کلاس های آموزشی آیین نامه و فنی حضور یافته و پس از اتمام آموزش در آزمون آیین نامه مقدماتی شرکت نماید.

حتما بخوانید  هاست نامحدود! واقعیت یا دروغ؟